Chủ đề

Những nội dung được gắn nhãn di sản văn hóa phi vật thể

Di sản văn hóa là gì?

Di sản quốc gia của Mona Lisa của Leonardo da Vinci thuộc về ai? Nó là của Pháp hay của Ý?

Xem chi tiết